22nd

Annual Congress of the Indian Society for Assisted Reproduction

Venue - Hyatt Regency, Gurugram, NCR NH8, Sector 83

21st - 22nd April, 2017 - Main Conference
23rd April, 2017 - Post Conference Workshops

ISAR 2017 Advisers

  Chairperson

 • Dr. Shanti Roy
  Bihar
 • Dr. A. Suresh Kumar
  Chhattissgarh
 • Dr. G K Tripathi
  Delhi
 • Dr. C B Nagori
  Gujarat
 • Dr. Maninder Ahuja
  Haryana
 • Dr. Bina Vasan
  Karnataka
 • Dr. K K Gopinath
  Kerala
 • Dr Asha Baxi
  Madhya Pradesh
 • Dr. Rishma Pai
  Maharashtra
 • Dr. Arun Madhab Baruah
  North East
 • Dr. Jayshri Pattnaik
  Odisha
 • Dr. Virk Surendra Pal Singh
  Punjab
 • Dr. M L Sawarankar
  Rajasthan
 • Dr. Kamala Selvaraj 
  Tamilnadu & Pondicherry
 • Dr. Jaideep Malhotra
  Uttar Pradesh
 • Dr. Gita Ganguly
  West Bengal

  Secretary

 • Dr. Pragya Mishra
  Bihar
 • Dr. Tripti Nagaria
  Chhattissgarh
 • Dr. Shivani Sachdev Gaur
  Delhi
 • Dr. Tushar Shah
  Gujarat
 • Dr. Jyoti Malik
  Haryana
 • Dr. M S Srinivas
  Karnataka
 • Dr. Fessy Louis
  Kerala
 • Dr Archana Baser
  Madhya Pradesh
 • Dr. Prakash Trivedi
  Maharashtra
 • Dr. Vijay Nahata
  North East
 • Dr. Babita Panda
  Odisha
 • Dr. Surjit Kaur
  Punjab
 • Dr. Renu Makwana
  Rajasthan
 • Dr. Sanjeev N Reddy 
  Tamilnadu & Pondicherry
 • Dr. Anupam Gupta
  Uttar Pradesh
 • Dr. Gautam Khastgir 
  West Bengal
Copyright © ISAR 2017
Powered by Conferences International
Design by Krithi